SJPL:n antidopingohjelma

Tärkeät linkit antidopingasiasta:

Antidopingtietoa - ADT ry
WADA - World Antidoping Agency
Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa erivapaus urheilijan lääkityksessä

Suomen Jääpalloliiton Antidopingohjelma

Sisällysluettelo

1. Yleistä antidopingtoiminnasta
1.1 Doping-käsitteet
1.2 Antidopingsäännöstö
1.3 Antidoping -toiminnan organisointi Suomessa

2. Jääpalloliiton ad-toiminnan päämäärät
2.1 Suomen Jääpalloliiton antidopingtyön tavoitteet
2.2 Suomen Jääpalloliiton antidopingtyöhön liittyvät perusarvot ja eettiset periaatteet

3. Ennaltaehkäisevä toiminta
3.1 Yleistä
3.2 Kasvatus- ja koulutustoiminta
3.3 Tiedotus- ja viestintä
3.4 Sopimuskäytännöt ja toiminta- ja kilpailusäännöt

4. Seuranta ja kehittämistyö
4.1 Organisaation vastuuhenkilöt ja -tehtävät
4.2 Testaustoiminta
4.3 Toiminta kriisitilanteessa

1. Yleistä antidopingtoiminnasta

1.1 Doping-käsitteet

Doping tarkoittaa, että urheilijoille annetaan tai että he käyttävät aineita (esim. lääkeaineita tai menetelmiä), jotka kuuluvat WADA:n määrittelemiin kiellettyihin lääkeaineryhmiin. Dopingiksi katsotaan myös kieltäytyminen doping-testistä, dopingvalvonnan välttely ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti, dopingvalvonnan tai testin manipulointi, dopingaineiden hallussapito, dopingaineiden ja – menetelmien levittäminen selkä dopingin edistäminen esim. salakuljetus. Dopingrikkomuksen yritys rinnastetaan pääsääntöisesti dopingrikkomukseen.

Dopingvalvonnan tarkoitus on estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö, turvata urheilijoiden oikeutta reiluun ja puhtaaseen kilpailuun, puolustaa tulevaisuuden urheilun oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä kunnioittaa niin urheilun kuin lääketieteenkin etiikkaa. Dopingtestejä suoritetaan kiellettyjen aineiden ja/tai menetelmien käytön toteamiseksi sekä ehkäisemiseksi ja dopingrikkomukseen syyllistyneiden urheilijoiden sääntöjenmukaiseksi rankaisemiseksi.

1.2. Antidopingsäännöstö

Urheilun dopingia koskevat säännöt perustuvat Suomessa urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Järjestäytyneeseen urheilutoimintaan osallistuvat urheilijat ja heidän tukihenkilönsä (esimerkiksi valmentajat, lääkärit, urheiluseuran luottamus- ja toimihenkilöt) ovat velvollisia noudattamaan antidopingsäännöstöjä. Suomen dopingvalvontaa ja dopingtestaustoimintaa sääntelee pääasiassa ADT:n vahvistama antidopingsäännöstö. Pääasiassa testaustoiminta keskittyy eri lajien huippu-urheilijoihin.

1.3 Antidopingtoiminnan organisointi Suomessa

Suomessa koko antidopingtoiminnan organisoinnista vastaa vuoden 2002 alusta Suomen Antidopintoimikunta ADT r.y. opetusministeriön tuella. ADT:n tarkoituksena on yhteistyössä liikuntajärjestöjen ja muiden antidopingtyötä tekevien organisaatioiden kanssa edistää urheilun dopinginvastaista toimintaa sekä vastata omalta osaltaan dopingvalvonnasta Suomessa dopingasioita koskevat kansalliset ja kansainväliset sopimukset huomioon ottaen. ADT:n keskeiset toiminta-alueet ovat dopingtestaus, koulutustoiminta ja kansainvälinen toiminta. ADT:n organisaation toimintaan kuuluvat lisäksi tutkimustoiminnan koordinaatio, viestintä, lääketieteelliset asiat ja oikeudelliset asiat.

Suomen Antidopingtoimikunnan ADT r.y:n hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kolme valitaan opetusministeriön esityksestä ja kolme urheilujärjestöjen (OK, SLU ja Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry.) esityksestä. Lisäksi OK:n urheilijavaliokunta esittää yhden urheilijoita edustavan asiantuntijajäsenen nimeämisen.

ADT ry:n yleiskokous nimittää valvontalautakunnan, jossa on kolme juristijäsentä, kolme lääkärijäsentä ja kolme urheilun asiantuntijaa. Kutakin esitettyä dopingrikkomusta käsittelee kahden juristin, kahden lääkärin ja yhden urheilun asiantuntijan kokoonpano. Valvontalautakunta päättää onko kyseessä dopingrikkomus vai ei ja, jos kyseessä on dopingrikkomus, se antaa perusteellisen kirjallisen lausunnon siitä, mikä seuraamus rikkomuksesta olisi määrättävä.

ADT:n hallitus nimittää erivapauslautakunnan, jokavoi erityisistä lääketieteellisistä syistä myöntää urheilijalle myös erivapauden dopingaineiksi luokiteltujen lääkeaineiden käyttämiseen Suomessa.

2. Jääpalloliiton antidopingtoiminnan päämäärät

2.1 Suomen Jääpalloliiton antidopingtyön tavoitteet

Suomen Jääpalloliitto asettaa omalle antidopingtyölleen seuraavat tavoitteet:

 • Terveiden elämäntapojen, urheilun ja lääketieteen etiikan toteutuminen
 • Urheilijoiden, toimitsijoiden ja yleisön oikeuden turvaaminen reiluun ja puhtaaseen kilpailuun
 • Voimassa olevien toiminta- ja kilpailusääntöjen noudattaminen tasavertaisuuden periaatetta noudattaen
 • Dopingrikkomuksiin tähtäävän toiminnan ennaltaehkäisy tiedotuksen, koulutuksen ja kontrollijärjestelmien kehittämisen avulla
 • Tiedon lisääminen voimassa olevista dopingsäännöistä
 • Dopingvalvonnan kehittäminen yhdessä ADT:n kanssa
 • Pääpaino kaikessa antidopingtyössä on ennaltaehkäisevässä toimenpiteissä (koulutus, kasvatus, pelisääntökeskustelut, tiedotus ja viestintä, palkitseminen, urheilija- ja valmentajasopimukset, säännöt)
 • Antidopingtoiminta on mukana huippu-urheilussa, harrastetoiminnassa ja nuorisotyössä

Suomen Jääpalloliitto haluaa toimia aktiivisesti kansallisella tasolla antidopingtoiminnassa.

2.2 Suomen Jääpalloliiton antidopingtyöhön liittyvät perusarvot ja eettiset periaatteet

Suomen Jääpalloliiton toiminnan arvot nousevat ihmisen hyvästä, reilusta pelistä, eettisesti kestävästä toiminnasta, myötäelämisestä, toisten auttamisesta, arvostamisesta ja kunnioittamisesta, toisillemme hyvän tekemisestä, ihmisenä yhdessä kasvamisesta, oma-aloitteisuudesta, tasa-arvosta, leikistä, kisailusta ja yhteisöllisyydestä. Tulosten saavuttaminen rehellisin keinoin luo kestävän pohjan liiton kaikille toiminnalle.
Avoimuus antidopingasioissa on erityisen tärkeää oikeiden viestien ja tietojen perille saamiseksi.

3. Ennalta ehkäisevä toiminta

3.1 Yleistä

Urheiluseuroilla on merkittävä tehtävä puhtaan urheilun edistäjänä. Laadukas harrastustoiminta luo pohjan elinikäiselle liikkumiselle ja terveille elämäntavoille. Urheiluseuralla tulee olla selkeä arvopohja, johon seuran kasvatustavoitteet ja toiminta perustuvat. Seuran yhteiset (peli) säännöt ja reilun pelin periaatteet tulee näkyä kaikessa toiminnassa.

Antidopingkasvatuksen tulee olla osa seuran kasvatustoimintaa. Nuorten urheilussa antidopingkasvatus tarkoittaa terveiden elämäntapojen, päihteettömyyden, terveellisen ravinnon ja reilun pelin opettamista. Nämä luovat pohjan arvomaailman kehittymiselle ja antavat valmiuksia tehdä myöhemmin eettisesti kestäviä valintoja. Siirryttäessä lasten liikunnasta nuorten kilpaurheiluun voidaan antidopingasiat nostaa esille pelisääntökeskusteluissa. Puhtaaseen urheiluun sitoutuminen on osa yhteisiin sääntöihin sitoutumista ja urheilun sääntöjen kunnioittamista.

Aikuisten liikunnassa ja huippu-urheilussa urheilijoiden, valmentajien ja seurajohdon tulee olla selvillä kaikista antidopinsäännöistä, erivapaussäädöksistä ja omista vastuistaan. Urheilijalla, myös alaikäisellä, on aina vastuu dopingin käyttämisestä. Urheilijalla on myös vastuu siitä, ettei hän vahingossa esimerkiksi syö lääkkeitä tai ravintolisiä, jotka sisältävät kiellettyjä lääkeaineita.

3.2 Koulutustoiminta

Liiton luottamusjohto, kouluttajat ja muu henkilöstä koulutetaan hallitsemaan antidopingasioita luottamus- tai työtehtävän vaatimassa laajuudessa.

Suomen Jääpalloliiton koulutusjärjestelmään sisällytetään ad-toimintaan liittyvää tiedostustoimintaa (I ja II tason koulutus). Em. koulutuksien antidopingosiot rakennetaan niin, että eettinen kasvatus ja ad-teema ovat mukana em. tasojen valmentajakoulutuksissa.

Jääpallon vuosivalmennusseminaarissa annetaan tietoiskuja doping-asioista. Käytännön toimenpiteinä ADT:lle varataan oma luento ajankohtaisista aiheista ko. seminaariin.

Valtakunnallisilla nuorten leireillä jaetaan ad-materiaalia joukkueen johdoille, vanhemmille ja mahdollisuuksien mukaan myös nuorille urheilijoille.

Jääpalloliiton seurapostituksissa huomioidaan antidopingtyö vuosittain ajan tasalla olevin materiaalein. Lisäksi edistetään tiedotusvälineiden kautta tapahtuvaa dopingin vastaista kampanjointia.

3.3 Tiedotus ja viestintä

Suomen Jääpalloliiton tiedotus- ja viestintätoiminta koskien ennalta ehkäisevää ad-toimintaa:

 • Jääpalloliiton maajoukkuekirjeissä on linkki Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -aineistoon.
 • linkki ADT:n kotisivuille, josta löytyy aina ajan tasalla olevat listat kielletyistä ja sallituista lääkkeistä ja menetelmistä
 • Yhteydenpito ADT:hen ja tarvittaessa ADT:n valvontalautakuntaan
 • Dopingin vastaiseen toimintaan liittyvän informaation julkaiseminen liiton tiedotuskanavia käyttäen
 • Antidopingtoimintaan liittyvän sisäisen koulutuksen järjestäminen
 • Jäsenistön dopingtapauksiin liittyvän tiedotusstrategian laatiminen

3.4 Sopimuskäytännöt ja toiminta- ja kilpailusäännöt

Liiton toiminta- ja kilpailusäännöissä määritellään seuraavaa:

6 §
Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Kilpailusäännöt § 31.1 Dopingmääräykset
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan (ATD) ja FIB:n dopingsääntöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsäännöstöihin. Tiedot dopingaineista ja – menetelmistä löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt ja sallitut aineet urheilussa”. Julkaisu on tilattavissa Suomen Jääpalloliiton toimistosta.

Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarimmista rangaistuksista, rangaistukset doping-rikkomuksissa ovat:

 1. Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta).
 2. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista.
 3. Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.

Seuroja kehotetaan tutustumaan liiton toimittamaan kirjaseen, jossa on luetteloitu kielletyt ja sallitut lääkeaineet ja menetelmät urheilussa.

4. Seuranta ja kehittämistyö

4.1 Organisaation vastuuhenkilöt ja -tehtävät

Jääpalloliiton liittohallituksella on ad-toiminnan vastuu. Liittohallituksella ei ole oikeutta siirtää antidopingtoimintaan liittyviä velvollisuuksia, tehtäviä ja toimivaltaansa.

Luottamushenkilöitä ja liiton toimihenkilöitä informoidaan ad-työstä ja heidän dopingin vastaista linjaansa tuetaan ja vahvistetaan. Hallitukselle ja liiton toimihenkilöille järjestetään ADT:n koulutusta.
Kotikenttä kuntoon tapahtumissa (seurajohtajat, valmentajat, erotuomarit) järjestetään huippu-urheiluun liittyvää ad-tiedostustoimintaa seurakokouksissaan. Vastuu koulutusvaliokunta, toiminnanjohtaja ja kilpailupäällikkö.

Jääpalloliitto vastaa koko jääpallon valmentajakoulutusjärjestelmästä. Valmentajakoulutukseen sisällytetään ad-osioita I ja II tasoille. Käytännön koulutuksesta huolehtivat em. kouluttajat. Vastuu Jääpalloliiton koulutusvaliokunnalla.

Viestintään ja tiedottamiseen liittyvistä asioista vastaa tiedotusvaliokunta.

4.2 Testaustoiminta

Käytettävät testivälineet voivat vaihdella eri maissa. Käytettävistä testivälineistä riippumatta testimenettelyt noudattavat samoja pääperiaatteita varmistaen täten menettelyn sääntöjenmukaisuuden, luotettavuuden ja oikeudenmukaisuuden. ADT noudattaa testimenettelyssään Maailman Antidoping toimiston (WADA) International Standard for Testing dopingtestausstandardia,joka pyrkii varmistamaan testimenettelyjen laadunhallinnan ja yhdenmukaisuuden niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. ADT on vuoden 2001 alusta siirtynyt käyttämään Bereg -Kit testivälineitä.

Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet

Urheilijan oikeudet sekä velvollisuudet dopingtestissä takaavat testauksen luotettavuuden ja uskottavuuden molemmin puolin. Nämä ohjeet ovat WADA:n dopingtestausstandardin IST:n mukaisia.
Urheilijan dopingtestissä antamat tiedot käsitellään luottamuksellisina. Urheilija voi asianmukaisen valvonnan alaisena ja vastaavan testaajan suostumuksella ennen testiä tai testiin tulemisen jälkeen:

 • hakea avustajansa
 • antaa haastatteluja tiedotusvälineille
 • verrytellä
 • hakea vaatteensa ja virvokkeita
 • osallistua palkintoseremonioihin ja muihin kilpailuihin
 • saada tarpeellisia lääkintätoimenpiteitä
 • pyytää nähtäväkseen dopingtestaajan asianmukaisen valtuutuskortin
 • ottaa yhden oman edustajansa (esimerkiksi joukkueen lääkäri, huoltaja tai muu jäsen) ja tulkin mukaan dopingtestiin
 • saada haluamansa tiedon dopingtestaukseen liittyvistä asioista vastaavalta testaajalta ja/tai ADT:lta
 • tehdä kirjallisen ilmoituksen testausorganisaatiolle tai omalle liitolleen, jos hänellä on huomauttamista dopingtestimenettelystä ja saada huomautuksensa dokumentoiduksi myös dopingtestipöytäkirjaan
 • saada tiedon seuraamuksista, jos hän rikkoo sääntöjä esimerkiksi kieltäytymällä antamasta näytettä
 • valita testivälineensä useampien asianmukaisesti pakattujen testivälineiden joukosta,
 • nauttia asianmukaisia (avaamattomia, kofeiinittomia ja alkoholittomia) testiryhmän toimittamia juomia tai omia juomiaan
 • saada kopion urheilijalle nimetyistä asiakirjoista

Dopingtestiin määrätyn urheilijan tulee:

 • olla tietoinen häntä koskevista dopingsäännöistä (WADA, kansainvälinen lajiliitto, ADT)
 • todistaa henkilöllisyytensä
 • noudattaa annettuja ohjeita
 • vastata omasta näytteestään, kunnes se on luotettavasti sinetöity asianmukaisiin näytepulloihin
 • varmistaa näytteensä sinetöinti ja identifiointi
 • ilmoittaa testipöytäkirjaan seitsemän vuorokauden aikana käyttämänsä lääkeaineet, luontaistuotteet ja ravintolisät
 • varmistaa, että tarvittavat asiakirjat on oikein täytetty ja allekirjoittaa ne

4.3 Toiminta kriisitilanteessa

Viralliset päätökset antidopingrangaistuksista tekee Jääpalloliiton liittohallitus.

Mahdollisissa dopingtapauksissa johtoryhmässä päätetään dopingtapausten jatkokäsittely sääntöjen ja määräysten mukaisesti, tarkennetaan viestintätoimet ja päätetään kuka/ketkä asiaa kommentoivat liiton nimissä. Johtoryhmään kuuluvat Jääpalloliiton puheenjohtaja, liiton toiminnanjohtaja ja liiton kilpailupäällikkö.