Toimintasäännöt

Säännöt pdf-muodossa.

 

SUOMEN JÄÄPALLOLIITON
TOIMINTASÄÄNNÖT

 

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Jääpalloliitto – Finlands Bandyförbund ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä liitoksi.

 

2 §

Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on valvoa ja ohjata maamme jää- ja kaukalojääpallon, kaukalopalloilun sekä rullabandyn kehitystä sekä toimia liittoon kuuluvien urheiluseurojen ja piirien yhdyssiteenä.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

 

3 §

Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1) antaa virikkeitä ja neuvoja uusien jää- ja kaukalojääpallon, kaukalopalloa sekä rullabandya harrastavien seurojen perustamiseksi ja jo toiminnassa olevien työn tehostamiseksi,

2) vahvistaa kilpailukelpoisuussäännöt sekä kilpailu- ja rangaistusmääräykset ja ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet,

3) järjestää kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja,

4) edistää ja valvoo fyysistä sekä henkistä kasvatustoimintaa maamme jää- ja kaukalojääpalloilijoiden, kaukalopalloilijoiden ja rullabandyn pelaajien keskuudessa,

5) edustaa ja valvoo korkeimpana elimenä Suomen jää- ja kaukalojääpalloa, kaukalopallotoimintaa sekä rullabandytoimintaa kotimaassa ja ulkomailla, noudattaa niiden kansainvälisten liittojen sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, joihin liitto kuuluu.

Liitto voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, toimintansa tukemiseksi liitto voi harjoittaa kustannustoimintaa ja muistoesineiden myyntiä sekä järjestää arpajaisia. Taloudellista toimintaansa varten liitto hankkii asianmukaisen luvan.

 

4 §

Liiton jäsenyydet

Liitto kuuluu jäsenenä Suomen Liikunta ja Urheilu, SLU ry.:een, Nuori Suomi ry:een ja Kansainväliseen Jääpalloliittoon (FIB).

 

5 §

Jäsenyys

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä §:ssä 2 tarkoitettu rekisteröitynä yhdistyksenä toimiva urheilupiiri ja -seura sekä erotuomarikerho, joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä liitto on. Seura voidaan hyväksyä jäseneksi vain, jos sen jäsenmäärä vastaa vähintään yhtä jää-, kaukalojääpallo-, kaukalopallo- tai rullabandyjoukkuetta.

Jäsenanomus
Jäsenanomus on laadittava liitolta saadulle kaavakkeelle ja on se sekä anojan toimintasäännöt ja varsinaisen liittokokouksen määräämä kirjaamismaksu lähetettävä liittohallitukselle. Liittohallituksella on valta hyväksyä tai hylätä anomus. Päätöksestä annetaan kirjallinen ilmoitus anojalle. Jos anomusta ei hyväksytä, palautetaan kirjaamismaksu anojalle.

Jäsenmaksu
Jäsenet suorittavat kirjaamismaksun lisäksi liitolle vuosittain myös varsinaisen liittokokouksen määräämän jäsenmaksun sekä lisenssi- ja sarjojen osallistumismaksun.

 

6 §

Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

 

7 §

Piirit

Maa jaetaan liiton toimintaa varten piireihin siten, että piirit mikäli mahdollista muodostavat urheilullisten näkökohtien ja vallitsevien liikenneolojen kannalta alueellisen kokonaisuuden. Piirien tai seurojen tekemät aloitteet piirien rajojen muutoksista on asianomaisessa järjestyksessä esitettävä liittokokoukselle.

 

8 §

Jäsenyyden lakkaaminen

Jäsenen jäsenyys liitossa lakkaa, jos se

1) eroaa tai purkautuu; tai

2) erotetaan liitosta

Eroaminen
Jos jäsen päättää erota liitosta, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan.

Erottaminen
Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Liittohallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta. Sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää liittohallitus (tai liittokokouksen / liittovaltuuston valitsema toimielin) sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen / liittovaltuuston vahvistamissa kurinpitomääräyksissä. Liittohallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan säännöissä mainittuun päivämäärään mennessä.

Liittohallitus (tai liittokokouksen / liittovaltuuston valitsema toimielin) voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen / liittovaltuuston vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa liiton päättämille omille valituselimille ja / tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

 

9 §

Huomionosoitukset

Henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on edistänyt liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan liittokokouksen päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi, kunniajäseneksi tai ainaiseksi jäseneksi. Liittohallitus voi mainituilla perusteilla myöntää ansioituneille henkilöille liiton kultaisen tai hopeisen ansiomerkin. Kunniapuheenjohtajille sekä kunnia- ja ainaisille jäsenille annetaan liittokokouksen vahvistamat merkit, eikä heillä ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

10 §

Päätäntävalta

Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous. Toimeenpanovalta on hallituksella.

 

11 §

Liittokokoukset

Varsinainen kokous
Varsinaiset liittokokoukset pidetään vuosittain toukokuussa (kevätkokous) ja lokakuussa (syyskokous).

Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin edellinen liittokokous niin on päättänyt, milloin liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolmannes (1/3) liiton jäsenistä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti vaatii liittohallitukselta. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

12 §

Kokouskutsut ja esityslistat

Varsinainen liittokokous
Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Asiat, jotka jäsenet haluavat saada otetuiksi kokouksen esityslistalle, on ilmoitettava liittohallitukselle kirjallisesti maaliskuun 1. päivään mennessä (kevätkokous) ja elokuun 1. päivään mennessä (syyskokous).

Ylimääräinen liittokokous
Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista. Ylimääräisestä liittokokouksesta on muutoin soveltuvin kohdin voimassa se, mitä näissä säännöissä varsinaisesta liittokokouksesta on määrätty.

 

13 §

Liittokokousedustajat

Liittokokouksessa käyttävät päätösvaltaa liiton jäsenseurojen ja piirien edustajat, kullakin seuralla tai piirillä voi olla kokouksessa enintään kolme (3) edustajaa. Jokaisella kokouksessa edustettuna olevalla seuralla ja piirillä on yksi perusääni ja kullakin erotuomarikerholla kaksi (2) ääntä sekä harrastejäsenellä (1) perusääni. Seura saa yhden lisä-äänen jokaisesta jää-, kaukalojääpallo-, kaukalopallo- ja rullabandyjoukkueesta, joka on osallistunut liiton tai piirin edellisen vuoden viralliseen kilpailutoimintaan ja pelannut vähintään kolmeneljättä osaa (3/4) sille määrätyistä virallisista otteluista. Osallistumisesta vain piirin järjestämiin virallisiin sarjaotteluihin seura voi saada enintään viisi (5) ääntä ja liiton järjestämiin sarjoihin enintään seitsemän (7) ääntä. Miesten SM-sarjaan osallistuneen seuran enimmäisäänimäärä on kymmenen (10). Piiri saa yhden lisä-äänen kutakin piirin edellisen vuoden kilpailutoimintaan osallistuneen jää-, kaukalojääpallo-, kaukalopallo- ja rullabandyjoukkueiden yhteislukumäärän alkavaa kymmenlukua (10) kohden. Joukkuetta, joka ei ole pelannut vähintään kolmeneljättäosaa sille määrätyistä mestaruusotteluista, ei piirin edustajamäärää laskettaessa oteta huomioon. Jos seuralla on samassa luokassa ollut useampia joukkueita, otetaan näistä huomioon vain yksi (1) joukkue. Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsen-, lisenssi- tai sarjojen osallistumismaksujaan liitolle on jäsenellä vain yksi (1) ääni liittokokouksessa. Epäselvissä tapauksissa liittohallitus ratkaisee äänimäärän. Edustajilla pitää olla asianmukainen valtakirja, jossa mainitaan edustajien nimet ja kuka käyttää äänivaltaa. Kukin edustaja voi edustaa enintään kolmea jäsenseuraa.

Läsnäolo-oikeus
Muiden liittokokoukseen osallistuvien lisäksi on liittohallituksen jäsenillä, liittohallituksen asettamien valiokuntien jäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja ainaisilla jäsenillä oikeus olla liittokokouksessa läsnä ja osallistua keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen.

 

14 §

Päätöksenteko

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä liittohallituksen jäsenten vaali toimitetaan, jollei liittokokous voi valittavista sopia. Vaalit on suoritettava umpilipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää.

 

15 §

Liittokokousasiat

Toukokuun varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,

2) todetaan kokouksen laillisuus,

3) tarkastetaan edustajien valtakirjat,

4) esitetään liiton edellisen toimintakauden 1.4.- 31.3. toimintakertomus, edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, tilintarkastajienlausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille,

6) valitaan liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuoroisten tai eronneiden tilalle,

7) valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tai eronneiden tilalle,

8) valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa, joista ainakin toisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT- tai HTM –toiminnantarkastajia, mikäli yhdistyksen vastuulliseksi toiminnantarkastajaksi valitaan KHT yhteisö ei toista toiminnantarkastajaa valita,

9) esitetään liiton talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä tarkistetaan kuluvan tilivuoden (kalenterivuosi) talousarviota,

10) tarkistetaan toimintakauden toimintasuunnitelma (1.4.–31.3.),

11) päätetään toimintakauden lisenssi- ja sarjojen osallistumismaksuista,

12) päätetään liittokokouksen esityslistalla olevista muista asioista. Sellaisista asioista, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäviksi ja lausunnon antamiseksi, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioista, jotka mainitaan yhdistyslain §:n 23 1-momentissa.

Lokakuun varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,

2) todetaan kokouksen laillisuus,

3) tarkastetaan edustajien valtakirjat,

4) vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma,

5) määrätään liiton kirjaamis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi,

6) vahvistetaan liiton talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi (1.1.–31.12.),

7) päätetään liittokokouksen esityslistalla olevista muista asioista. Sellaisista asioista, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäviksi ja lausunnon antamiseksi, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioita, jotka mainitaan yhdistyslain §:n 23 1 momentissa.

 

16 §

Hallitus

Jäsenet
Liiton hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet varsinainen liittokokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Kokoukset
Hallitus on kutsuttava koolle milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Tällöin hallituksen kokous on pidettävä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun kokouksen koollekutsumista koskeva vaatimus on esitetty. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään kolmijäsenisen työvaliokunnan ja nimeää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Kokouskutsu
Kokouskutsu on hallituksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan toimesta annettava suullisesti tai kirjallisesti hallituksen jäsenille siten kuin hallitus järjestäytymiskokouksessaan päättää.

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:

1) kutsua koolle liittokokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna päätökset täytäntöön,

2) hyväksyä ja erottaa jäsenet kunniapuheenjohtaja, kunnia- ja ainaisjäsentä lukuun ottamatta sekä pitää jäsenluetteloa,

3) valvoa näiden sääntöjen sekä liittokokousten päätösten noudattamista,

4) valvota ja ohjata jäsenseurojen ja piirien toimintaa,

5) ottaa ja erottaa liiton toiminnanjohtaja ja muu tarvittava henkilökunta sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa,

6) hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa ja laatia liiton vuosikertomukset,

7) päättää kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta,

8) laatia ja liittokokousta kuultuaan lopullisesti hyväksyä kilpailu- ja muut peli- ja järjestyssäännöt sekä tehdä liiton sääntöjen ja eläkesäännön muutosehdotukset,

9) valvoa, että pelisäännöt ja kilpailutoimintaa koskevat määräykset ovat niiden kansainvälisten liittojen sääntöjen mukaiset, joihin Suomen Jääpalloliitto kuuluu,

10) ryhtyä rankaisu- ja muihin toimenpiteisiin, jos jäsenpiiri, jäsenseura tai seuran jäsen toimii vastoin liiton sääntöjä tai määräyksiä sekä valvoa, että kansainvälisten liittojen, joihin Suomen Jääpalloliitto kuuluu, seuralle, pelaajalle tai toimihenkilölle, määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön,

11) ratkaista erimielisyydet, joista asianmukaisessa järjestyksessä on pyydetty liiton toimenpiteitä,

12) asettaa tarvittavat jaostot ja valiokunnat sekä hyväksyä niiden johtosäännöt,

13) myöntää kansainväliset kilpailuluvat liiton asianomaisia valiokuntia ja piirihallitusta kuultuaan, sekä

14) seurata jää- ja kaukalojääpallon, kaukalopalloilun ja rullabandyn kehitystä kotimaassa ja ulkomailla.

 

17 §

Nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä liiton toiminnanjohtajan tai sen tai niiden henkilöiden kanssa, joille liittohallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

 

18 §

Tilit ja tilintarkastus

Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä liiton vuosikertomuksen, pöytäkirjojen ym. asiakirjojen ohella tilintarkastajille 15. päivään maaliskuuta mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

 

19 §

Liiton sääntöjen muuttaminen, liiton purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä varsinaisessa liittokokouksessa, päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolmeneljättäosaa (3/4) kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.

 

20 §

Varojen luovuttaminen liiton purkautuessa

Liiton purkautuessa luovutetaan liiton varat sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön taikka muun oikeuskelpoisen yhteisön toiminnan tukemiseen, joka suorittaa lähinnä samaa työtä, mitä liitto on tehnyt.

 

21 §

Tilien, pöytäkirjojen ja jäsenluettelon tarkastusoikeus

Liiton jäsenpiiri ja jäsenseura ovat velvollisia pitämään tiliä tuloistaan ja menoistaan, pöytäkirjaa kokouksistaan, jäsenluetteloa sekä luetteloa niistä, jotka pelaavat piirin ja seuran joukkueissa. Pyydettäessä piiri ja seura ovat velvollisia antamaan liittohallitukselle nämä asiakirjat tarkastettavaksi.

 

22 §

Vapaa pääsy

Kaikilla liittohallituksen ja sen asettamien valiokuntien jäsenillä, ja liiton tilintarkastajilla sekä liiton ja piirien palkatuilla toimihenkilöillä on vapaa pääsy kaikkiin liiton sekä sen jäsenpiirien ja -seurojen järjestämiin otteluihin. Sama oikeus on liiton kunniapuheenjohtajilla, kunnia- ja ainaisjäsenillä, liiton kultaisen ansiomerkin saaneilla sekä niillä henkilöillä joille liittohallitus tämän oikeuden myöntää.

 

23 §

Yhdistyslain säännökset

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Osta lisenssi

Veikkauksen pelit

Yhteistyökumppanit

outsource
outsource
outsource
pocal
pocal
pocal
vikingline
vikingline
vikingline
jtk
jtk

Bandy in Finland

Bandyn i Finland