Pelaajasopimusmalli

 

MALLI

 

PELAAJASOPIMUS

 

1 OSAPUOLET

Urheilija __________________________________ Henkilötunnus______________

Yhteystiedot_________________________________________________________

Seura_______________________________________________________________

Yhteystiedot_________________________________________________________

Yhteyshenkilö________________________________________________________

2 SOPIMUSKAUSI

Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa_____________________________________

Sopimus päättyy ilman irtisanomista_______________________________________

(Mahdollinen optio sopimuksen jatkamiseksi ________________________________)

3 KOEAIKA

Sopimussuhteen alussa on ___ kuukauden koeaika, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa työsopimuslain 3 §:ssä tarkoitetulla epäasiallisella perusteella.

(Koeaika sopeutettava lajin pelaajasiirtomääräyksiin.)                

 

4 SOPIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tällä sopimuksella sovitaan seuran ja urheilijan välisestä suhteesta seuran kilpailumenestyksen edistämiseksi siten, että urheilijalle annetaan mahdollisuus kehittää itseään täysipainoisesti urheilijana. Urheilija sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan seuran valmennusjohdon määräysten mukaisesti siinä seuran joukkueessa, jonka seuran johto osoittaa.

 

Seuran ja urheilijan yhteisellä sopimuksella urheilijan edustusoikeus voidaan siirtää toiseen seuraan määräajaksi kohdassa 2 mainitun sopimuskauden aikana. Urheilija sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan toisen seuran valmennusjohdon määräysten mukaisesti siinä seuran joukkueessa, jonka toisen seuran johto osoittaa.

 

Urheilija sitoutuu osallistumaan seuran muuhun toimintaan seuraavasti:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Muusta toiminnasta, joka ei koske harjoittelua ja pelaamista, sovitaan yhdessä joukkueenjohdon kanssa.

 

5 PALKKA JA KULUKORVAUKSET

Seura suorittaa urheilijalle urheilijapalkkaa ja kulukorvausta. Palkasta peritään

verokortin mukainen ennakonpidätys.

Urheilijapalkasta ja kulukorvauksesta sovitaan erillisellä tämän sopimuksen talousliitteellä.

 

6  TYÖAIKA JA VUOSILOMA

Työajoissa noudatetaan työaikalakia. Vuosilomaoikeus ja vuosilomapalkka tai -korvaus määräytyvät vuosilomalain mukaan. Vuosilomapalkka tai -korvaus on kirjattu talousliitteeseen.

 

7 VAKUUTUKSET

Seuran on vakuutettava urheilija vähintään liiton määräämällä tavalla.

Jos urheilijan veronalainen urheilijapalkkio on vähintään 11 4000euroa kalenteri­vuodessa tai pelikaudella, järjestää seura urheilijalle vakuutuksella eläketurvan ja tapaturmaturvan asetuksessa säädetyllä tavalla.

Urheilija suostuu siihen, että seura antaa tiedot vakuutuksista valtakunnalliselleliitolle.

 

 8 TERVEYDENHUOLTO

1 Ilmoitusvelvollisuus

Mikäli urheilija loukkaantuu tai sairastuu sopimuskauden aikana, hänen on  ilmoitettava siitä välittömästi seuran valmennusjohdolle.

2 Lääkkeiden yms. käyttö

Urheilija sitoutuu lääkitsemään itseään vain lääkärin ohjeiden mukaan.

3 Loukkaantuminen seuran tilaisuuksissa

Mikäli urheilijan loukkaantuminen on sattunut seuran ottelussa, harjoituksissa, ottelu-    tai harjoitusmatkalla tai urheilijan huolehtiessa omatoimisesti peruskunnostaan tai osallistuessa seuran luvalla muihin urheilutilaisuuksiin ja seuran nimeämä lääkäri toteaa urheilijan pelikyvyttömäksi, seura suorittaa urheilijalle kuluvan pelikaudenkorvaukset täysimääräisesti loukkaantumisesta huolimatta.

Mikäli urheilija on tyytymätön seuran lääkärin lausuntoon urheilijan pelikyvystä, hän on velvollinen suostumaan seuran ulkopuolisen erikoislääkärin tutkittavaksi. Seura ja urheilija sitoutuvat tyytymään erikoislääkärin päätökseen urheilijan pelikyvystä.

4 Muu sairastuminen tai loukkaantuminen

Mikäli urheilija loukkaantuu tai sairastuu muusta kuin edellä kohdan 3 syystä,  urheilijalla on oikeus saada urheilijapalkkiot vähintään _________________ajalta sairastumisesta tai loukkaantumisesta lukien, ei kuitenkaan silloin, kun kohdan 10.2 määräystä on rikottu.

Sairaus- ja loukkaantumisajan päättymisen määrittelyssä noudatetaan kohdan 8.3 määräyksiä, jos urheilijan pelikyvystä syntyy erimielisyyksiä.

5 Vahinkoilmoituksen tekeminen vakuutusyhtiölle

Urheilijan kuuluessa lisenssivakuutuksen piiriin, tekee vahinkoilmoituksen urheilija.

Urheilijan kuuluessa sosiaaliturvan piiriin, tekee vahinkoilmoituksen työnantaja.

Työnantaja perii sairausajan päivärahat kansaneläkelaitokselta (edellytyksenä, että on maksanut sairausajan palkan).

 

9  MAINOSSOPIMUKSET

Sopimuskauden aikana urheilijan on noudatettava seuran tekemiä mainossopimuksia ja käytettävä seuran johdon määräämiä varusteita.

Urheilijalla ei ole oikeutta poiketa tehdyistä mainossopimuksista eikä tehdä omia mainossopimuksia ilman seuran lupaa.

Seuralla on yksinoikeus urheilijasta peliasussa otettuun valokuvaan. Urheilijalle on oikeus käyttää ko. valokuvaa sopimalla siitä erikseen seuran kanssa.

Urheilija sitoutuu kohtuullisessa määrin edustamaan seuraa pr- tai kaupallisissa tilaisuuksissa.

 

10 URHEILIJAN VELVOLLISUUDET

1 Varusteet

Seuran harjoituksissa, otteluissa ja muissa seuran edustustilaisuuksissa urheilijan on käytettävä seuran hyväksymää asua ja pelivarusteita joukkueen- ja seuran johdon antamien ohjeiden mukaisesti.

Urheilija voi tehdä seuran yleissopimuksesta poikkeavan varustesopimuksen vain seuran luvalla. Sopimuskauden päätyttyä urheilijan on luovutettava seuralle kuuluvat varusteet ja muu seuralle kuuluva omaisuus.

2 Muun urheilemisen rajat

Urheilija ei saa ilman seuran lupaa osallistua muiden kuin seuran, liiton tai liigan järjestämiin otteluihin. Urheilija ei ole oikeutettu harrastamaan muita urheilulajeja  ilman seuran lupaa. Muiden urheilulajien tavanomainen harrastaminen on kuitenkin sallittu, mikäli harrastaminen ei ole omiaan heikentämään urheilijan suorituskykyä.

3 Käyttäytyminen

Urheilijan on käyttäydyttävä niin, ettei hän menettelyllään tai epäurheilijamaisella käyttäytymisellään aiheuta huomauttavaa vahinkoa seuralleen, lajilleen tai urheilulle yleensä. Urheilija sitoutuu noudattamaan liiton kilpailutoimintaa ohjaavia sääntöjä ja niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä. Urheilija sitoutuu lisäksi noudattamaan lajin kansainvälisen ja kansallisen liiton dopingsääntöjä.

(Keskeiset epäurheilijamaisen käyttäytymisen muodot ovat sopimuksen liitteenä.)

Urheilijalla ei ole oikeutta itse tai edustajan kautta osallistua vedonlyöntiin omasta lajitapahtumasta.

4 Pakollinen este

Jos urheilija on pakottavasta syystä estynyt osallistumaan seuran harjoituksiin tai otteluihin, hänen on ilmoitettava este ja sen syy välittömästi seuran valmennusjohdolle. Mikäli urheilija on estynyt em. syystä osallistumaan seuran muuhun tilaisuuteen, on vastaava ilmoitus tehtävä seuran johdolle.

11 EDUSTUSTEHTÄVÄT

Maajoukkueeseen tai maajoukkuevalmennukseen valitulla urheilijalla on oikeus seuran estämättä osallistua maajoukkuetehtäviin.

12 SOPIMUSRIKKOMUKSET

1 Purkaminen

Mikäli seura tai urheilija olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi. Mikäli urheilijan havaitaan käyttäneen kiellettyjä dopingaineita tai mikäli urheilijan on todettu kieltäytyneen doping-testeistä, on seuralla oikeus purkaa työsopimus välittömästi

2 Vahingonkorvaus

Jos urheilija tai seura tahallisesti tai tuottamuksellisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on toinen sopijapuoli velvollinen korvaamaan sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon.

3 Suorituksesta pidättäytyminen

Mikäli seura ei täytä tässä sopimuksessa sovittuja velvollisuuksiaan, voi urheilija pidättäytyä omasta  suorituksestaan, kunnes seura täyttää velvollisuutensa.

Mikäli urheilija ei täytä tässä sopimuksessa sovittuja velvollisuuksiaan, voi seura pidättyä omasta suorituksestaan,  kunnes urheilija täyttää velvollisuutensa.

13 IRTISANOMINEN               

Tämä sopimus on voimassa aiemmin määritellyn sopimuskauden siinä tapauksessa, että seuran sarjapaikka säilyy. Jos seura putoaa alemmalle sarjatasolle, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa (tai jos halutaan irtisanomisaika, esim. kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen) sen sarjakauden lopussa, jolloin seura tippuu alemmalle sarjatasolle.

 

14 MENETTELY RIITATAPAUKSISSA

Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vaihtoehtoisesti esimerkiksi

– (lajin) kilpailusäännöissä päätetyllä tavalla, josta voi valittaa Urheilun oikeusturva­lautakunnalle

– välimiesmenettelystä annetun lain  mukaisesti; välimiesoikeuteen kuuluu kolme jäsentä, joista urheilija nimeää yhden jäsenen, seura yhden jäsenen ja nämä valitsevat yhdessä välimiesoikeuden puheenjohtajan.

 

Sitoudumme noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

 

Paikka____________________________ Aika_______________________________

 

__________________________________________________________ry:n puolesta

 

_________________________________   _________________________________

 

Urheilijan allekirjoitus___________________________________________________

 

Osta lisenssi

Veikkauksen pelit

Yhteistyökumppanit

outsource
outsource
outsource
pocal
pocal
pocal
vikingline
vikingline
vikingline
jtk
jtk

Bandy in Finland

Bandyn i Finland