Taloudelliset määräykset

TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2017-2018

Osallistumismaksut sarjoihin  

3700 € Bandyliiga

250 €   Suomi-sarja (sisältävät mitalit)

250 €   P21- ja P17-nuoret

200 €   Naiset

150 €  T17, P15-, P13- ja P11-nuoret

Vahvistetaan myöhemmin Suomen Cup

Bandyliigan sarjamaksu maksetaan kolmessa osassa:

1300 € Eräpäivä 15.9.2017  I osa

1200 € Eräpäivä 31.10.2017  II osa

1200 € Eräpäivä 18.12.2017  III osa

Bandyliigan sarjamaksuun sisältyy yhden (1) seurajohtajan ja yhden (1) valmentajan osallistuminen syyskokouksen yhteydessä järjestettävään Kotikenttä kuntoon tapahtumaan. Matkakustannuksista osanottajat vastaavat itse.

Nuorten, tyttöjen ja naisten sarjamaksut

Nuorten sarjojen ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta välittömästi sen jälkeen, kun ilmoittautuminen

on päättynyt.  Laskun eräpäivä poikien osalta 18.9.2017 ja naisten ja tyttöjen osalta 30.11.2017, mikäli laskuja ei makseta eräpäivänä, seuroilta peritään korotettu osanottomaksu kuten muilta jälki-ilmoittautuneilta joukkueilta.

Jälki-ilmoittautuneille osanottomaksun suuruus on P21- ja P17-nuorissa 300 euroa/joukkue ja P15 ja sitä nuorempien sarjassa 200 euroa/joukkue. Tyttöjen ja naisten sarjoissa jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksun suuruus on tytöt 200 euroa/joukkue ja naiset 250 euroa/joukkue.

Nuorten ja Tytöt/naisten sarjamaksut laskutetaan seurakohtaisesti yhdellä laskulla, mikäli joku seura haluaa

sarjamaksut laskutettavaksi joukkuekohtaisesti lisätään laskuihin 5 euron laskutuslisä.

KIRJAAMISMAKSUT

(= liitolle seurasiirrosta suoritettava käsittelymaksu)

150 €  Bandyliiga

100 €  Nuorten Bandyliiga (P21)

50 €  P17-nuoret, naiset ja muut miesten sarjat

25 €  P15- ja P13-nuoret

15 €  P11-, P10- ja P9-nuoret, T17

Uusi seura maksaa edellä mainitut maksut. Mikäli naisten, tyttöjen tai poikien juniorijoukkue kokonaisuudessaan vaihtaa seuraa puolitetaan luettelointimaksut (1+8/1+5). Siirtojen on tapahduttava samanaikaisesti.

Luettelointimaksut määräytyvät aina ylemmän sarjatason mukaan.

LUOVUTUSMAKSUT

Bandyliigassa, P21 – ja P18-nuorissa ei luovutuksia sallita.  Mikäli joukkue luovuttaa P21- tai P18-nuorten sarjassa seuraa siitä 1500 euron sakko, sulkeminen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen järjestämiseen.

P15 nuoret ja sitä nuoremmat

P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään.

1. Luovutus 150 €

2. Luovutus  250 €

Luovutusmaksut koskevat myös P15- ja P13 väliturnauksia.

Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua lopputurnaukseen.

Osallistuminen lopputurnaukseen vahvistetaan kirjallisesti 29.1. mennessä ja mikäli joukkue sen jälkeen luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 €:n sakko.

Naiset ja Tytöt (T17)

Naisten ja tyttöjen sarjoissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään.

Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua mitaliotteluihin tai lopputurnaukseen

1. Luovutus 150 euroa

2. Luovutus 250 euroa

Mikäli joukkue luopuu viimeisestä turnauksesta eikä näin ollen myöskään osallistu mahdolliseen mitaliotteluun, joukkueelta peritään luovutusmaksujen lisäksi 500 €:n sakko, joka kattaa luovutuksesta aiheutuneita kuluja (erotuomari- ja kenttämaksuja).

Luovuttanut seura ei saa estää pelaajiaan siirtymästä seurasta toiseen, mikäli pelaaja itse haluaa ja luovutus estää hänen pelaamisensa. Naisvaliokunta voi tehdä pelaajasiirtopäätöksen siten, että pelaajasiirron kirjaamismaksu on suoritettu liitolle ennen päätöksen tekemistä. Edustustodistus asianmukaisesti täytettynä ja kuittikopio toimitetaan liittoon välittömästi, kun se on mahdollista.

Luovuttanut joukkue voi järjestää lopputurnauksen.

VASTALAUSE- JA KÄSITTELYMAKSUT

500 €   Bandyliiga

300 €    Muut sarjat

Liiton virallista ottelutapahtumaa koskeva vastalause on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden arkipäivän kuluessa liiton ja vuorokauden kuluessa piirin järjestämästä ottelusta. Kun vastalause koskee pelaajan tai toimihenkilön edustuskelpoisuutta, on se tehtävä viiden (5) vuorokauden kuluessa ottelusta.

Vastalause on tarkoin perusteltava ja sitä tulee seurata liitto- tai piirihallituksen määräämä vasta-lausemaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Mikäli vastalausetta ei hyväksytä, niin vastalausemaksu jää liitolle tai piirille.

Vastalauseen voi tehdä ainoastaan samassa sarjassa pelaava seura.

Vastalauseita pelikentän tai varusteiden johdosta ei tutkita, ellei myös erotuomarille ole niistä tehty ilmoitusta viimeistään 30 minuuttia ottelun päättymisen jälkeen.

Jos vastalause tehdään erotuomarin päätöksen johdosta, on tästä ilmoitettava myös erotuomarille heti ottelun päätyttyä ja erotuomarin on kirjattava tämä ilmoitus ottelupöytäkirjaan ennen kuin hän on poistunut ottelupaikalta.

Nuorten väli- ja lopputurnauksissa sekä naisten ja tyttöjen turnaustapahtumissa vastalausemaksu 300 € on maksettava vastalauseen jättämisen yhteydessä, 30 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä.

VIDEOTARKASTUSMAKSU (ainoastaan Bandyliigassa)

100 €  Videotarkastusmaksu, maksua ei palauteta.

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISMAKSUT

20 €  Kaksoisedustus ja yli-ikäisanomusmaksu/pelaaja. Maksu maksetaan seurojen välillä tapahtuvista kaksoisedustuksista. Pelaajan lisenssi on oltava maksettuna siinä vaiheessa, kun K- tai Y-lupaa haetaan.

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄINEN PELAAJAN MERKITSEMINEN

Kaksoisedustus- ja yli-ikäinen pelaaja merkitään ottelupöytäkirjaan siten, että nimen eteen laitetaan K/tai Y-kirjain, mikäli merkintää ei ole tällöin vastajoukkue merkitsee ottelun jälkeen ottelupöytäkirjan vastalausekohtaan maininnan asiasta sekä ilmoittaa siitä liiton toimistolle välittömästi ottelua seuraavana arkipäivänä.

Sanktio

50 €  Mikäli K-/tai Y-pelaajan merkintä puuttuu ottelupöytäkirjasta

KASVATTAJAMAKSU (=Rekisteröintimaksu)

340 €  Bandyliiga

Rekisteröintilomake on oltava täydellisesti täytettynä liiton toimistolla sekä maksut suoritettuna 25.10.2017 mennessä.  Edellyttäen, että kaikki seurat ovat hoitaneet maksut ja listat asianmukaisesti liiton toimistolle määräajassa, liitto suorittaa maksut edelleen seuroille ennen ensimmäistä liigaottelua.

Rekisteröimismaksua ei makseta yli 28-v pelaajasta. Pelaaja voi kilpailukauden aikana kuitenkin täyttää 28 vuotta. Mikäli pelaaja täyttää 28 vuotta vasta 21.5.2017 jälkeen, hänestä maksetaan kasvattajamaksu pelivuosien mukaan.

ULKOMAILLE/ULKOMAILTA SIIRTYVÄ PELAAJA

Käsittelymaksu liitolle 300 €, josta 100 € tilitetään FIB:lle.

Pelaajasiirron yhteydessä maksetaan kansainvälinen kirjaamismaksu 300 euroa sekä maan kansallinen voimassa oleva kirjaamismaksu.

KASVATTAJARAHAMAKSU ULKOMAILLE TAPAHTUVASSA SIIRROSSA

13–21-vuotiaspelaaja, enintään 6000 €

Edellä mainitut määräykset ovat voimassa myös silloin, kun ulkomainen pelaaja tulee Suomeen.

Kasvattajarahakorvaus maksetaan 100 % seuralle.

KILPAILULISENSSIMAKSUT / HUOM! EI SISÄLLÄ VAKUUTUSTA

A-lisenssi/kilpailulisenssi

93 € Bandyliiga

93 € P21-nuoret

88 € Valioerotuomarit

25 € Muut erotuomarit

81 € P17- nuoret

81 € P15- nuoret

78 € P13- nuoret

78 € P11- nuoret

54 € P10- ja nuoremmat

71 € Naiset

55 € T17 ja nuoremmat

10 € Try out

Mikäli pelaaja toimii erotuomarina, on hänen otettava pelaamista varten pelaajalisenssi ja erotuomari-toimintaa varten muut erotuomarilisenssi. Bandyliigassa toimiva erotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin.

Valioerotuomari- ja muut erotuomarilisenssin lunastanut henkilö on oikeutettu erotuomarikorttiin edellyttäen, että hän osallistuu vuosittain järjestettävälle erotuomarikurssille.

H-lisenssi/Harrastelisenssi

24 € Alueellinen harrastelisenssi (mahdollista liittää vapaaehtoinen vakuutus)

10 € Jääpallo- ja luistelukoulut

5 € Pelipassi / yksittäistapahtumat

SJPL vakuuttaa ryhmävakuutuksella

6 € Toimihenkilölisenssi (Valmentajat, huoltajat, ottelusihteerit ym. vapaaehtoistyöntekijät).

Jokaisella joukkueeseen nimetyllä toimihenkilöllä tulee olla ko. lisenssi ja se sisältää

Pohjolan tuplaturvavakuutuksen.

Lisenssisakko 20 € maksamattomasta lisenssistä.

PRONSSIOTTELUN TALOUS 

Pronssiottelun taloudelliset määräykset

Kotijoukkue vastaa ottelun erotuomari- ja sihteeripalkkioista, kenttävuokrasta sekä ottelun pääsylipuista. Mikäli ottelun tuloista jää mainittujen vähennysten (erotuomari-, sihteeripalkkiot, kenttävuokrat, pääsylippujen painatus) jälkeen voittoa on kotijoukkueen maksettava ko. potista ensin vierasjoukkueen matkakulut 1,80 €/km.  Päivärahoja ja ruokarahoja ei makseta. Näiden vähennysten jälkeen jäljelle jäävä osuus on pronssiottelun järjestäjän.  Pronssiottelun pääsyliput tilaa liitto.

Pronssiottelun järjestäjän on tehtävä kirjallinen tiliselvitys ottelun kuluista ja tuotoista.

Tiliselvitys on toimitettava Suomen Jääpalloliitolle 15.4.2018. Tarkennus syyskokouksessa.

BANDYLIIGAN FINAALIOTTELUN TALOUS

Suomen Jääpalloliitto ja finaaliottelun kotijoukkue vastaavat yhteistyössä finaaliottelun

käytännön järjestelyistä

SJPL tai sen nimeämä yritys tai taho on ottelun isäntä.

Liigafinaalin tuotoista vähennetään seuraavat kulut:

– ottelun erotuomarikulut

– mitali-, pokaali-, ottelupallo- ja pääsylippukulut (liitto vastaa pääsylippujen tilauksesta)

– markkinointikulut (enintään yhteensä 2000 € sovitaan liiton ja pelaavien joukkueiden kesken)

– liiton kulut (enintään 1000 €:a, sisältäen liiton toimihenkilöiden matka- ym. kulut sekä VIP-

tarjoilukulut)

– järjestävien seurojen ottelun järjestelykulut hyväksyttyjen tositteiden mukaan enintään 5000 €/

ottelu. Hyväksyttyjä kuluja ovat kenttämaksut, lipunmyyjistä, järjestysmiehistä, jäänlaitamainospaikka  ja -teline sekä ottelun kuulutuksesta aiheutuvat kulut.

– vierasjoukkueen matka- ja majoituskuluista korvataan 1,80 €/km

Finaaliottelussa jäänlaitamainostilaa varataan kotijoukkueelle 100 m, vierasjoukkueelle 50 metriä ja liitolle 50 metriä. Kotijoukkue järjestää tarvittavat mainostelineet ja varmistaa, että mainostila on käytettävissä. Mahdollinen televisiointi saattaa vaikuttaa mainospaikkoihin ja asia käsitellään liigaseurojen kesken. Syysliittokokous 28.10.2017 päätti finaalin televisoinnin vuoksi muuttaa jäänlaitamainostilan jakoa siten, että jokaiselle liigajoukkueelle varataan  10 m ja liitolle 50 m jäänlaitamainostilaa kameroiden vastakkaiselta puolelta.

Mahdollinen tappio jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken.

Summa, joka edellisten vähennysten jälkeen jää jäljelle jaetaan seuraavasti:

Mestarille 45 %

Hopeajoukkueelle 20 %

Järjestäjä 25 %

Liitolle 10 %

Kotijoukkue saa tuotot myynnistään tapahtuman aikana.

Lopullinen tilitys 15.4.2018 mennessä

Finaalin ja pronssiottelun pelipaikka

Finaalin ja pronssiottelun pelipaikoista tekee kilpailuvaliokunta esityksen liittohallitukselle kuultuaan runkosarjassa paremmin sijoittunutta joukkuetta. Liittohallitus päättää pelipaikoista viimeistään 5.3.2018 klo 12.00.

SUOMEN CUP

Ilmoittautuminen ja ennakkomaksu 500 euroa 1.7.2017. Maksua ei palauteta, jos joukkue peruuttaa osallistumisensa.

Turnauksen erotuomari- (arkipeli-, matka-, majoitus-, erotuomaripalkkio- ja päivärahakulut), ottelusihteeri- sekä kenttäkulut jaetaan tasan kaikkien osallistuvien joukkueiden kesken. Pyritään neuvottelemaan Jääpallon Valioerotuomareiden kanssa sopimus erotuomarikuluista.

SUOMEN CUPIN FINAALIOTTELUN TALOUS

Suomen Cupin finaalin tuotoista vähennetään seuraavat kulut:

– ottelun erotuomarikulut

– mitali-, ottelupallo- ja pääsylippukulut

– markkinointikulut (enintään yhteensä 1000 € sovitaan liiton ja pelaavien joukkueiden kesken)

– järjestävien seurojen ottelun järjestelykulut hyväksyttyjen tositteiden mukaan enintään 1500 €/

ottelu. Hyväksyttyjä kuluja ovat kenttämaksut, lipunmyyjistä, järjestysmiehistä, jäänlaitamainospaikka  ja -teline sekä ottelun kuulutuksesta aiheutuvat kulut.

– vierasjoukkueen matkakuluista korvataan 1,80 €/km

Finaaliottelussa jäänlaitamainostilaa varataan kotijoukkueelle 100 m, vierasjoukkueelle 50 metriä ja liitolle 50 metriä. Kotijoukkue järjestää tarvittavat mainostelineet ja varmistaa, että mainostila on käytettävissä. Mahdollinen televisiointi saattaa vaikuttaa mainospaikkoihin ja asia käsitellään liigaseurojen kesken.

Mahdollinen tappio jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken.

Summa, joka edellisten vähennysten jälkeen jää jäljelle jaetaan seuraavasti:

Mestarille 60 %

Hopeajoukkueelle 40 %

Kotijoukkue saa tuotot myynnistään tapahtuman aikana

 

 

 

Osta lisenssi

Veikkauksen pelit

Yhteistyökumppanit

outsource
outsource
outsource
pocal
pocal
pocal
vikingline
vikingline
vikingline
jtk
jtk

Bandy in Finland

Bandyn i Finland