Taloudelliset määräykset

TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2016–2017 

Osallistumismaksut sarjoihin                                      

3500 €                  Bandyliiga (juniorilisenssit yli 3900)

500–1000 €          Bandyliiga (juniorilisenssit alle 3900–3400)

250 €                   Suomi-sarja (sisältävät mitalit)

250 €                   P21- ja P17-nuoret

200 €                   Naiset

150 €                    T17, P15-, P13- ja P11-nuoret

Vahvistetaan

myöhemmin         Suomen Cup

 

Bandyliigan sarjamaksu maksetaan neljässä osassa:

1200 €                  Eräpäivä 15.9.2016                            I osa

1200 €                  Eräpäivä 30.10.2016                          II osa

1100 €                  Eräpäivä 19.12.2016                          III osa

500–1000 €          Eräpäivä 28.2.2017                            IV osa

Bandyliigan sarjamaksuun sisältyy yhden (1) seurajohtajan ja yhden (1) valmentajan osallistuminen syyskokouksen yhteydessä järjestettävään Kotikenttä kuntoon tapahtumaan. Matkakustannuksista osanottajat vastaavat itse.

Mikäli seuran junioreiden lisenssit ovat 3900 € tai enemmän joukkueelta ei laskuteta IV osaa.

Kun juniorilisenssit ovat 3900–3400 €:a joukkueelta laskutetaan ainoastaan 500 €:n osuus.

Mikäli juniorilisenssit jäävät alle 3400 €:a joukkueelta laskutetaan IV osa täysimääräisenä 1000 €:a.

Nuorten, tyttöjen ja naisten sarjamaksut

Nuorten sarjojen ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta välittömästi sen jälkeen, kun ilmoittautuminen

on päättynyt.  Laskun eräpäivä poikien osalta 18.9.2016 ja naisten ja tyttöjen osalta 30.11.2016, mikäli laskuja ei makseta eräpäivänä, seuroilta peritään korotettu osanottomaksu kuten muilta jälki-ilmoittautuneilta

joukkueilta.

Jälki-ilmoittautuneille osanottomaksun suuruus on P21- ja P17-nuorissa 300 euroa/joukkue ja P15 ja sitä nuorempien sarjassa 200 euroa/joukkue. Tyttöjen ja naisten sarjoissa jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksun suuruus on tytöt 200 euroa/joukkue ja naiset 250 euroa/joukkue.

Nuorten ja Tytöt/naisten sarjamaksut laskutetaan seurakohtaisesti yhdellä laskulla, mikäli joku seura haluaa

sarjamaksut laskutettavaksi joukkuekohtaisesti lisätään laskuihin 5 euron laskutuslisä.

KIRJAAMISMAKSUT

(= liitolle seurasiirrosta suoritettava käsittelymaksu)

150 €                    Bandyliiga

100 €                    Nuorten Bandyliiga (P21)

50 €                      P17-nuoret, naiset ja muut miesten sarjat

25 €                      P15- ja P13-nuoret

15 €                      P11-, P10- ja P9-nuoret, T17

 

Uusi seura maksaa edellä mainitut maksut. Mikäli naisten, tyttöjen tai poikien juniorijoukkue kokonaisuudessaan vaihtaa seuraa puolitetaan luettelointimaksut (1+8/1+5). Siirtojen on tapahduttava samanaikaisesti.

Luettelointimaksut määräytyvät aina ylemmän sarjatason mukaan

 

LUOVUTUSMAKSUT

Bandyliigassa, P21 – ja P17-nuorissa ei luovutuksia sallita.  Mikäli joukkue luovuttaa P21- tai P17-nuorten sarjassa seuraa siitä 1500 euron sakko, sulkeminen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen järjestämiseen.

 

P15 nuoret ja sitä nuoremmat

P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään.

 

 1. Luovutus 150 €
 2. Luovutus 250 €

 

Luovutusmaksut koskevat myös P15- ja P13 väliturnauksia.

 

Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua lopputurnaukseen.

Osallistuminen lopputurnaukseen vahvistetaan kirjallisesti 27.1. mennessä ja mikäli joukkue sen jälkeen luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 €:n sakko.

 

Naiset ja Tytöt (T17)

Naisten ja tyttöjen sarjoissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään.

Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua mitaliotteluihin tai lopputurnaukseen

 

 1. Luovutus          150 euroa
 2. Luovutus          250 euroa

 

Mikäli joukkue luopuu viimeisestä turnauksesta eikä näin ollen myöskään osallistu mahdolliseen mitaliotteluun, joukkueelta peritään luovutusmaksujen lisäksi 500 €:n sakko, joka kattaa luovutuksesta aiheutuneita kuluja (erotuomari- ja kenttämaksuja).

Luovuttanut seura ei saa estää pelaajiaan siirtymästä seurasta toiseen mikäli pelaaja itse haluaa ja luovutus estää hänen pelaamisensa. Naisvaliokunta voi tehdä pelaajasiirtopäätöksen siten, että pelaajasiirron kirjaamismaksu on suoritettu liitolle ennen päätöksen tekemistä. Edustustodistus asianmukaisesti täytettynä ja kuittikopio toimitetaan liittoon välittömästi, kun se on mahdollista.

Luovuttanut joukkue voi järjestää lopputurnauksen.

 

VASTALAUSE- JA KÄSITTELYMAKSUT

500 €                    Bandyliiga ja Suomi- sarja

300 €                    Muut sarjat

Liiton virallista ottelutapahtumaa koskeva vastalause on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden arkipäivän kuluessa liiton ja vuorokauden kuluessa piirin järjestämästä ottelusta. Kun vastalause koskee pelaajan edustuskelpoisuutta, on se tehtävä viiden (5) vuorokauden kuluessa ottelusta.

Vastalause on tarkoin perusteltava ja sitä tulee seurata liitto- tai piirihallituksen määräämä vasta-lausemaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Mikäli vastalausetta ei hyväksytä, niin vastalausemaksu jää liitolle tai piirille.

Vastalauseen voi tehdä ainoastaan samassa sarjassa pelaava seura.

Vastalauseita pelikentän tai varusteiden johdosta ei tutkita, ellei myös erotuomarille ole niistä tehty ilmoitusta ennen ottelun alkua.

Jos vastalause tehdään erotuomarin päätöksen johdosta, on tästä ilmoitettava myös erotuomarille heti ottelun päätyttyä ja erotuomarin on kirjattava tämä ilmoitus ottelupöytäkirjaan ennen kuin hän on poistunut ottelupaikalta.

Nuorten väli- ja lopputurnauksissa sekä naisten ja tyttöjen turnaustapahtumissa vastalausemaksu 300 € on maksettava vastalauseen jättämisen yhteydessä, 30 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä.

Videotarkistus, koskettaa ainoastaan bandyliigaa, videotarkistukset ovat aina maksullisia

Kaudesta 2016-17 alkaen: ottelupöytäkirjaan kohtaan huomautuksia tulee heti ottelun jälkeen laittaa merkintä videotarkistuksesta, kuitenkin viimeistään 15 minuuttia ottelun päätyttyä.

Videotarkistusmaksu on 100 €, mitä ei palauteta. Video ja tarkastusmaksu (kuittikopio jääpalloliittoon)  on toimitettava 48 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä SJPL:n videotarkistajalle.

Playoffs peleissä videon ja tarkistumaksun toimittamiseen on aikaa 24 tuntia.

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISMAKSUT

20 €                      Kaksoisedustus ja yli-ikäisanomusmaksu/pelaaja. Maksu maksetaan myös seurojen välillä tapahtuvista kaksoisedustuksista. Pelaajan lisenssi on oltava maksettuna siinä vaiheessa, kun K- tai Y-lupaa haetaan.

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISEN PELAAJAN MERKITSEMINEN

Kaksoisedustus- ja yli-ikäinen pelaaja merkitään ottelupöytäkirjaan siten, että nimen eteen laitetaan K/tai Y-kirjain, mikäli merkintää ei ole tällöin vastajoukkue merkitsee ottelun jälkeen ottelupöytäkirjan vastalausekohtaan maininnan asiasta sekä ilmoittaa siitä liiton toimistolle välittömästi ottelua seuraavana arkipäivänä.

Sanktio

50 €                      Mikäli K-/tai Y-pelaajan merkintä puuttuu ottelupöytäkirjasta

KASVATTAJAMAKSU

340 €                    Bandyliiga

Rekisteröintilomake on oltava täydellisesti täytettynä liiton toimistolla sekä maksut suoritettuna 31.10.2015 mennessä.

Edellyttäen, että kaikki seurat ovat hoitaneet maksut ja listat asianmukaisesti liiton toimistolle määräajassa, liitto suorittaa maksut edelleen seuroille 25.11.2016

Rekisteröimismaksua ei makseta yli 28-v pelaajasta. Pelaaja voi kilpailukauden aikana kuitenkin täyttää 28 vuotta. Mikäli pelaaja täyttää 28 vuotta vasta 22.5.2016 jälkeen, hänestä maksetaan kasvattajamaksu pelivuosien mukaan.

ULKOMAILLE/ULKOMAILTA SIIRTYVÄ PELAAJA

Käsittelymaksu liitolle 300 €, josta 100 € tilitetään FIB:lle.

Pelaajasiirron yhteydessä maksetaan kansainvälinen kirjaamismaksu 300 euroa sekä maan kansallinen voimassaoleva kirjaamismaksu.

KASVATTAJARAHAMAKSU ULKOMAILLE TAPAHTUVASSA SIIRROSSA

 

13–21-vuotiaspelaaja, enintään 6000 €

Edellä mainitut määräykset ovat voimassa myös silloin, kun ulkomainen pelaaja tulee Suomeen.

Seurojen kanssa vuosittain sovitaan jakosuhde, kaudella 2016–2017 seurat 60 % – 40 % liitto

 

KILPAILULISENSSIMAKSUT / HUOM! EI SISÄLLÄ VAKUUTUSTA

A-lisenssi/kilpailulisenssi                                             

88 €   Bandyliiga

88 €   P21-nuoret

83 €   Valioerotuomarit

20 €   Muut erotuomarit

76 €   P17- nuoret

76 €   P15- nuoret

73 €   P13- nuoret

73 €   P11- nuoret

49 €   P10- ja nuoremmat

66 €   Naiset

50 €   T17 ja nuoremmat

 

Mikäli pelaaja toimii erotuomarina, on hänen otettava pelaamista varten pelaajalisenssi ja erotuomari-toimintaa varten muut erotuomarilisenssi. Bandyliigassa toimiva erotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin.

Valioerotuomari- ja muut erotuomarilisenssin lunastanut henkilö on oikeutettu erotuomarikorttiin edellyttäen, että hän osallistuu vuosittain järjestettävälle erotuomarikurssille.

 

H-lisenssi/Harrastelisenssi

24 €   Alueellinen harrastelisenssi (mahdollista liittää vapaaehtoinen vakuutus)

10 €   Jääpallo- ja luistelukoulut

5 €     Pelipassi / yksittäistapahtumat

SJPL vakuuttaa ryhmävakuutuksella

6 €     Toimihenkilölisenssi (Valmentajat, huoltajat, ottelusihteerit ym. vapaaehtoistyöntekijät).

Jokaisella joukkueeseen nimetyllä toimihenkilöllä tulee olla ko. lisenssi ja se sisältää

Pohjolan tuplaturvavakuutuksen.

Lisenssisakko 20 € maksamattomasta lisenssistä.

 

PRONSSIOTTELUN TALOUS

Pronssiottelun taloudelliset määräykset

Kotijoukkue vastaa ottelun erotuomari- ja sihteeripalkkioista, kenttävuokrasta sekä ottelun pääsylipuista. Mikäli ottelun tuloista jää mainittujen vähennysten (erotuomari-, sihteeripalkkiot, kenttävuokrat, pääsylippujen painatus) jälkeen voittoa on kotijoukkueen maksettava ko. potista ensin vierasjoukkueen matkakulut 1,80 €/km.  Päivärahoja ja ruokarahoja ei makseta. Näiden vähennysten jälkeen jäljelle jäävä osuus on pronssiottelun järjestäjän.

Pronssiottelun järjestäjän on tehtävä kirjallinen tiliselvitys ottelun kuluista ja tuotoista.

Tiliselvitys on toimitettava Suomen Jääpalloliitolle kahden viikon sisällä ottelun pelaamisesta.

 

BANDYLIIGAN FINAALIOTTELUN TALOUS

Suomen Jääpalloliitto ja finaaliottelun kotijoukkue vastaavat yhteistyössä finaaliottelun

käytännön järjestelyistä

SJPL tai sen nimeämä yritys tai taho on ottelun isäntä.

Liigafinaalin tuotoista vähennetään seuraavat kulut:

 • ottelun erotuomarikulut
 • mitali-, pokaali-, ottelupallo- ja pääsylippukulut (liitto vastaa pääsylippujen tilauksesta) markkinointikulut (enintään yhteensä 2000 € sovitaan liiton ja pelaavien joukkueiden kesken)
 • liiton kulut (enintään 1000 €:a, sisältäen liiton toimihenkilöiden matka- ym. kulut sekä VIP-tarjoilukulut)
 • järjestävien seurojen ottelun järjestelykulut hyväksyttyjen tositteiden mukaan enintään 5000 €/ ottelu. Hyväksyttyjä kuluja ovat kenttämaksut, lipunmyyjistä, järjestysmiehistä, jäänlaitamainospaikka ja -teline sekä ottelun kuulutuksesta aiheutuvat kulut.
 • vierasjoukkueen matka- ja majoituskuluista korvataan 1,80 €/km

Finaaliottelussa jäänlaitamainostilaa varataan mahdollisten tv-kameroiden vastakkaiselta puolelta ja päädyistä varataan tilaa Liitolle ja BL joukkueille 150 m (TV tuotannosta aiheutuva kulut), ja loput tilat kotijoukkueelle 20 m, vierasjoukkueelle 20 metriä ja liitolle 20 metriä. Kotijoukkue järjestää tarvittavat mainostelineet ja varmistaa, että mainostila on käytettävissä

Mahdollinen tappio jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken.

Summa, joka edellisten vähennysten jälkeen jää jäljelle jaetaan seuraavasti:

Mestarille                        60 %

Hopeajoukkueelle             30 %

Liitolle                             10 %

Kotijoukkue saa tuotot myynnistään tapahtuman aikana.

Lopullinen tilitys 15.4.2017 mennessä

Finaalin ja pronssiottelun pelipaikka

Finaalin ja pronssiottelun pelipaikoista tekee kilpailuvaliokunta esityksen liittohallitukselle kuultuaan runkosarjassa paremmin sijoittunutta joukkuetta. Liittohallitus päättää pelipaikoista viimeistään 7.3.2017 klo 12.00.

SUOMEN CUPIN FINAALIOTTELUN TALOUS

Suomen Cupin finaalin tuotoista vähennetään seuraavat kulut:

 • ottelun erotuomarikulut
 • mitali-, ottelupallo- ja pääsylippukulut
 • markkinointikulut (enintään yhteensä 1000 € sovitaan liiton ja pelaavien joukkueiden kesken)
 • järjestävien seurojen ottelun järjestelykulut hyväksyttyjen tositteiden mukaan enintään 1500 €/

ottelu. Hyväksyttyjä kuluja ovat kenttämaksut, lipunmyyjistä, järjestysmiehistä, jäänlaitamainospaikka ja -teline sekä ottelun kuulu tuksesta aiheutuvat kulut.

 • vierasjoukkueen matkakuluista korvataan 1,80 €/km

Finaaliottelussa jäänlaitamainostilaa varataan mahdollisten tv-kameroiden vastakkaiselta puolelta ja päädyistä varataan tilaa kotijoukkueelle 100 m, vierasjoukkueelle 50 metriä ja liitolle 50 metriä. Kotijoukkue järjestää tarvittavat mainostelineet ja varmistaa, että mainostila on käytettävissä.

Mahdollinen tappio jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken.

Summa, joka edellisten vähennysten jälkeen jää jäljelle jaetaan seuraavasti:

Mestarille                        60 %

Hopeajoukkueelle             40 %

Kotijoukkue saa tuotot myynnistään tapahtuman aikana

Vahvistetaan syysliittokouksessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2015-2016

 

Osallistumismaksut sarjoihin

3500 €                 Bandyliiga (juniorilisenssit yli 3900)

500-1000 €      Bandyliiga (juniorilisenssit alle 3900-3400)

250 €                   Suomi-sarja (sisältävät mitalit)

250 €                   P21- ja P17-nuoret

200 €                   Naiset

150 €                   T17, P15-, P13- ja P11-nuoret

Vahvistetaan myöhemmin  SuomenCup

 

 

Bandyliigan sarjamaksu maksetaan neljässä osassa:

1200 €                 Eräpäivä 15.9.2015                          I osa

1200 €                 Eräpäivä 30.10.2015                        II osa

1100 €                 Eräpäivä 19.12.2015                        III osa

500–1000 €     Eräpäivä 29.2.2016                          IV osa

 

Bandyliigan sarjamaksuun sisältyy yhden (1) seurajohtajan ja yhden (1) valmentajan osallistuminen syyskokouksen yhteydessä järjestettävään Kotikenttä kuntoon tapahtumaan. Matkakustannuksista osanottajat vastaavat itse.

 

Mikäli seuran junioreiden lisenssit ovat 3900 € tai enemmän joukkueelta ei laskuteta IV osaa.

Kun juniorilisenssit ovat 3900–3400 €:a joukkueelta laskutetaan ainoastaan 500 €:n osuus.

Mikäli juniorilisenssit jäävät alle 3400 €:a joukkueelta laskutetaan IV osa täysimääräisenä 1000 €:a.

 

Nuorten, tyttöjen ja naisten sarjamaksut

Nuorten sarjojen ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta välittömästi sen jälkeen, kun ilmoittautuminen

on päättynyt. Laskun eräpäivä poikien osalta 18.9.2015 ja naisten ja tyttöjen osalta 30.11.2015, mikäli laskuja ei makseta eräpäivänä, seuroilta peritään korotettu osanottomaksu kuten muilta jälki-ilmoittautuneilta joukkueilta.

Jälki-ilmoittautuneille osanottomaksun suuruus on P21- ja P17-nuorissa 300 euroa/joukkue ja P15 ja sitä nuorempien sarjassa 200 euroa/joukkue. Tyttöjen ja naisten sarjoissa jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksun suuruus on tytöt 200 euroa/joukkue ja naiset 250 euroa/joukkue.

Nuorten ja Tytöt/naisten sarjamaksut laskutetaan seurakohtaisesti yhdellä laskulla, mikäli joku seura haluaa

sarjamaksut laskutettavaksi joukkuekohtaisesti lisätään laskuihin 5 euron laskutuslisä.

 

KIRJAAMISMAKSUT

(= liitolle seurasiirrosta suoritettava käsittelymaksu)

150 €                     Bandyliiga

100 €                    Nuorten Bandyliiga (P21)

50 €                      P17-nuoret, naiset ja muut miesten sarjat

25 €                      P15- ja P13-nuoret

15 €                      P11-, P10- ja P9-nuoret, T17

 

Uusi seura maksaa edellä mainitut maksut. Mikäli naisten, tyttöjen tai poikien juniorijoukkue kokonaisuudessaan vaihtaa seuraa puolitetaan luettelointimaksut (1+8/1+5). Siirtojen on tapahduttava samanaikaisesti.

 

Luettelointimaksut määräytyvät aina ylemmän sarjatason mukaan.

 

LUOVUTUSMAKSUT

Bandyliigassa, P21 – ja P17-nuorissa ei luovutuksia sallita.  Mikäli joukkue luovuttaa P21- tai P17-nuorten sarjassa seuraa siitä 1500 euron sakko, sulkeminen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen järjestämiseen.

 

P15 nuoret ja sitä nuoremmat

P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään.

 

1. Luovutus   150 €

2. Luovutus   250 €

 

Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua lopputurnaukseen.

Osallistuminen lopputurnaukseen vahvistetaan kirjallisesti 27.1. mennessä ja mikäli joukkue sen jälkeen luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 €:n sakko.

 

 

Naiset ja Tytöt (T17)

Naisten ja tyttöjen sarjoissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään.

Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua mitaliotteluihin tai lopputurnaukseen

 

 1. Luovutus                 150 euroa
 2. Luovutus                 250 euroa

Mikäli joukkue luopuu viimeisestä turnauksesta eikä näin ollen myöskään osallistu mahdolliseen mitaliotteluun, joukkueelta peritään luovutusmaksujen lisäksi 500 €:n sakko, joka kattaa luovutuksesta aiheutuneita kuluja (erotuomari- ja kenttämaksuja).

Luovuttanut seura ei saa estää pelaajiaan siirtymästä seurasta toiseen mikäli pelaaja itse haluaa ja luovutus estää hänen pelaamisensa. Naisvaliokunta voi tehdä pelaajasiirtopäätöksen siten, että pelaajasiirron kirjaamismaksu on suoritettu liitolle ennen päätöksen tekemistä. Edustustodistus asianmukaisesti täytettynä ja kuittikopio toimitetaan liittoon välittömästi, kun se on mahdollista.

 

Luovuttanut joukkue voi järjestää lopputurnauksen.

 

 

VASTALAUSEMAKSU

500 €                   Bandyliiga ja Suomi- sarja

300€                     Muut sarjat

 

Jos vastalause hyväksytään, maksu palautetaan.

 

 

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISMAKSUT

20 €    Kaksoisedustus ja yli-ikäisanomusmaksu/pelaaja. Maksu maksetaan myös seurojen välillä tapahtuvista kaksoisedustuksista. Pelaajan lisenssi on oltava maksettuna siinä vaiheessa, kun K- tai Y-lupaa haetaan.

 

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISEN PELAAJAN MERKITSEMINEN

Kaksoisedustus- ja yli-ikäinen pelaaja merkitään ottelupöytäkirjaan siten, että nimen eteen laitetaan K/tai Y-kirjain, mikäli merkintää ei ole tällöin vastajoukkue merkitsee ottelun jälkeen ottelupöytäkirjan vastalausekohtaan maininnan asiasta sekä ilmoittaa siitä liiton toimistolle välittömästi ottelua seuraavana arkipäivänä.

 

Sanktio

50 €                     Mikäli K-/tai Y-pelaajan merkintä puuttuu ottelupöytäkirjasta

 

KASVATTAJAMAKSU

340 €                    Bandyliiga

Rekisteröintilomake on oltava täydellisesti täytettynä liiton toimistolla sekä maksut suoritettuna 31.10.2015 mennessä.

Edellyttäen, että kaikki seurat ovat hoitaneet maksut ja listat asianmukaisesti liiton toimistolle määräajassa, liitto suorittaa maksut edelleen seuroille 25.11.2015

Rekisteröimismaksua ei makseta yli 28-v pelaajasta. Pelaaja voi kilpailukauden aikana kuitenkin täyttää 28 vuotta. Mikäli pelaaja täyttää 28 vuotta vasta 24.5.2015 jälkeen, hänestä maksetaan kasvattajamaksu pelivuosien mukaan.

 

ULKOMAILLE/ULKOMAILTA SIIRTYVÄ PELAAJA

Käsittelymaksu liitolle 300 €, josta 100 € tilitetään FIB:lle.

Pelaajasiirron yhteydessä maksetaan kansainvälinen kirjaamismaksu 300 euroa sekä maan kansallinen voimassaoleva kirjaamismaksu.

KASVATTAJARAHAMAKSU ULKOMAILLE TAPAHTUVASSA SIIRROSSA

 

13–21-vuotiaspelaaja, enintään 6000 €

Edellä mainitut määräykset ovat voimassa myös silloin, kun ulkomainen pelaaja tulee Suomeen.

Seurojen kanssa vuosittain sovitaan jakosuhde, kaudella 2015–2016 seurat 60 % – 40 % liitto

 

KILPAILULISENSSIMAKSUT / HUOM! EI SISÄLLÄ VAKUUTUSTA

 

A-lisenssi/kilpailulisenssi

88 €   Bandyliiga

88 €   P21-nuoret

83 €   Valioerotuomarit

20 €   Muut erotuomarit

76 €   P17- nuoret

76 €   P15- nuoret

73 €   P13- nuoret

73 €   P11- nuoret

49 €   P10- ja nuoremmat

66 €   Naiset

50 €   T17 ja nuoremmat

 

Mikäli pelaaja toimii erotuomarina, on hänen otettava pelaamista varten pelaajalisenssi ja erotuomari-toimintaa varten erotuomarilisenssi. Bandyliigassa toimiva erotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin.

 

H-lisenssi/Harrastelisenssi

24 €                     Alueellinen harrastelisenssi (mahdollista liittää vapaaehtoinen vakuutus)

10 €                      Jääpallo- ja luistelukoulut

5 €                       Pelipassi / yksittäistapahtumat

6 €                       Valmentajat, huoltajat, ottelusihteerit ym. vapaaehtoistyöntekijät. Jokaisella joukkueeseen      nimetyllä toimihenkilöllä tulee olla ko. lisenssi ja se sisältää Pohjolan tuplaturvavakuutuksen

 

Lisenssisakko 20 € maksamattomasta lisenssistä.

 

PRONSSIOTTELUN TALOUS

 

Pronssiottelun taloudelliset määräykset

 

Kotijoukkue vastaa ottelun erotuomari- ja sihteeri-palkkioista, kenttävuokrasta sekä ottelun pääsylipuista. Mikäli ottelun tuloista jää mainittujen vähennysten (erotuomari-, sihteeripalkkiot, kenttävuokrat, pääsylippujen painatus) jälkeen voittoa on kotijoukkueen maksettava ko. potista ensin vierasjoukkueen matkakulut 1,80/ km.  Päivärahoja ja ruokarahoja ei makseta. Näiden vähennysten jälkeen jäljelle jäävä osuus on pronssiottelun järjestäjän.

Pronssiottelun järjestäjän on tehtävä kirjallinen tiliselvitys ottelun kuluista ja tuotoista.

Tiliselvitys on toimitettava Suomen Jääpalloliitolle kahden viikon sisällä ottelun pelaamisesta.

 

 

FINAALIOTTELUN TALOUS

 

Suomen Jääpalloliitto ja finaaliottelun kotijoukkue vastaavat yhteistyössä finaaliottelun

käytännön järjestelyistä.

 

SJPL tai sen nimeämä yritys tai taho on ottelun isäntä.

 

Liigafinaalin tuotoista vähennetään seuraavat kulut:

 

–                 ottelun erotuomarikulut

–                 mitali-, ottelupallo- ja pääsylippukulut

–                 markkinointikulut (enintään yhteensä 2000 € sovitaan liiton ja pelaavien joukkueiden kesken)

–                 liiton kulut (enintään 1000 €:a, sisältäen liiton henkilöiden matka- ym. kulut sekä VIP-

tarjoilukulut)

–                 järjestävien seurojen ottelun järjestelykulut hyväksyttyjen tositteiden mukaan enintään 5000 €/ottelu.               Hyväksyttyjä kuluja ovat kenttämaksut, lipunmyyjistä, järjestysmiehistä,  jäänlaitamainospaikka     ja -teline sekä ottelun kuulu tuksesta aiheutuvat kulut.

–                 vierasjoukkueen matka- ja majoituskuluista korvataan 1,80 €/km

Finaaliottelussa jäänlaitamainostilaa varataan mahdollisten tv-kameroiden vastakkaiselta puolelta ja päädyistä 120 metriä.
Bandyliiga-joukkueet sitoutuvat ostamaan 10 metriä joukkue sisältäen 2 ottelua (SC ja BL finaali) 1300 euron hintaan jäänlaitamainostilaa (sisältää mainosten tuotantokulut). Mikäli mainos vaihtuu seura vastaa uuden mainoksen
tuotantokuluista. Liitto saa 30 metriä/120 metristä ja sillä se pyrkii kattamaan loput TV taltioinnista. Kotijoukkue varmistaa, että TV kameroiden vastakkaiselta puolelta löytyvät mainostilat ja –telineet.

Mahdollinen tappio jaetaan osallistuvien joukkueiden kesken

 Summa, joka edellisten vähennysten jälkeen jää jäljelle jaetaan seuraavasti:

Mestarille                        60 %

Hopeajoukkueelle        30 %

Liitolle                               10 %

 

Kotijoukkue saa tuotot myynnistään tapahtuman aikana.

 

Lopullinen tilitys 15.4.2016 mennessä

Bandyliigavaliokunta selvittää syyskokouksessa Bandyliigan TV-taltiointi ja internet mahdollisuudet.

 

Finaalin ja pronssiottelun pelipaikka

Finaalin ja pronssiottelun pelipaikoista tekee kilpailuvaliokunta esityksen liittohallitukselle kuultuaan runkosarjassa paremmin sijoittunutta joukketta. Liittohallitus päättää pelipaikoista viimeistään 8.-3.2016.

 

SUOMEN CUPIN FINAALIOTTELUN TALOUS

Suomen Cupin finaalin tuotoista vähennetään seuraavat kulut:

– ottelun erotuomarikulut
– mitali-, ottelupallo- ja pääsylippukulut
– markkinointikulut (enintään yhteensä 1000 € sovitaan liiton ja pelaavien joukkueiden kesken)
– järjestävien seurojen ottelun järjestelykulut hyväksyttyjen tositteiden mukaan enintään 1500 €/
ottelu. Hyväksyttyjä kuluja ovat kenttämaksut, lipunmyyjistä, järjestysmiehistä, jäänlaitamainospaikka ja -teline sekä ottelun kuulu tuksesta aiheutuvat kulut.
– vierasjoukkueen matkakuluista korvataan 1,80 €/km

Finaaliottelussa jäänlaitamainostilaa varataan mahdollisten tv-kameroiden vastakkaiselta puolelta ja päädyistä 120 metriä.
Bandyliiga-joukkueet sitoutuvat ostamaan 10 metriä joukkue sisältäen 2 ottelua (SC ja BL finaali) 1300 euron hintaan jäänlaitamainostilaa (sisältää mainosten tuotantokulut). Mikäli mainos BL finaaliin vaihtuu seura vastaa uuden mainoksen tuotantokuluista. Liitto saa 30 metriä/120 metristä ja sillä se pyrkii kattamaan loput TV taltioinnista. Mainospaikat arvotaan seurojen ja liiton kesken.
Kotijoukkue varmistaa, että TV kameroiden vastakkaiselta puolelta löytyvät mainostilat ja –telineet. Loppuottelujoukkueille ja liitolle varataan a´ 15 m lopusta jäänlaitamainostilasta.

Mahdollinen tappio jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken.

Summa, joka edellisten vähennysten jälkeen jää jäljelle jaetaan seuraavasti:

Mestarille 60 %
Hopeajoukkueelle 40 %

Kotijoukkue saa tuotot myynnistään tapahtuman aikana

Bandyliigan finaali

Yhteistyökumppanit

outsource
outsource
outsource
pocal
pocal
pocal
vikingline
vikingline
vikingline
enics
enics
enics
tuolimies
tuolimies
tuolimies
marli
marli
jtk
jtk